Mail: svennevik.sara@gmail.com
annasara.svennevik@stud.aho.no

Phone: +47 980 52 802